PROGRAM PYTHON

Pythonスクリプト【MySQLにリモート接続しよう⑤~データ更新】

 

 

PythonスクリプトからMySQLのDBのデータを更新しよう

今回はMySQLのDBに挿入したデータを更新してみましょう。
データを更新するPythonスクリプトは、以下のようになります。

プログラムを実行すると、11行目で指定したデータに置き換わります。
データ更新の確認は、前回作成したデータ検索プログラム(mysql4-1.py)を使用しています。

 更新前
C:\work>python mysql4-1.py
1 山田太郎
2 鈴木花子
3 佐藤一郎
 更新後
C:\work>python mysql4-1.py
1 田中太郎
2 斉藤花子
3 高橋一郎

 

 

-PROGRAM, PYTHON
-